Communicatie

Alle leden ontvangen eenmaal per jaar de Bewaarservice. De uitgave is digitaal en wordt per mail aan de leden verstrekt.

Voor de leden die geen mailadres hebben zullen enkele exemplaren van de Bewaarservice geprint worden. Deze zijn aanwezig in de kantine van ons clubgebouw.

Dit clubblad geeft naast algemene informatie ook informatie over het komende seizoen. Daarnaast is het informatiebord in de hal van het clubgebouw een belangrijk communicatiemiddel.

Verder worden de leden regelmatig per mail geïnformeerd, al dan niet in de vorm van een nieuwsbrief.

Het is dus belangrijk dat uw juiste e-mailadres bij de vereniging bekend is.

Voor het doorgeven van uw mailadres, maar ook voor het doorgeven van andere wijzigingen zoals uw telefoonnummer of een adreswijziging kunt u een mail sturen naar bestuur@tcmarienheem.nl

Werkzaamheden voor de vereniging

Een betrekkelijk kleine vereniging als de onze kan alleen goed functioneren dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers.

Om het huidige voorzieningenniveau minstens te kunnen handhaven en zo mogelijk te verbeteren en om niet een te gering aantal leden onevenredig zwaar te belasten, is het gewenst dat ook de leden die geen bepaalde functie in de vereniging vervullen zich minimaal twee of drie maal per seizoen beschikbaar stellen voor het verrichten van werkzaamheden, zoals kantinediensten, baan- en parkonderhoud of schoonmaak.

We gaan ervan uit dat de meeste leden hiertoe bereid zijn.

Voor de sfeer in de vereniging is het prettig dat de kantine regelmatig open is. Daarom hebben wij vooral voor de kantinediensten veel mensen nodig. Om die reden wordt het op prijs gesteld, wanneer men zich voor een extra aantal diensten opgeeft. Het draaien van kantinediensten is bovendien een uitstekende gelegenheid om contacten te leggen in de vereniging

Lidmaatschap & contributie

De Ledenadministratie wordt verzorgd door
Michelle Kogelman 06-12977771

Men is lid per kalenderkwartaal.

Opzegging dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie.

Opzegtermijn van het lidmaatschap is 1 kalenderkwartaal. Dus opzeggen voor de eerste van een kwartaal betekend beëindiging van het lidmaatschap op de eerste van het volgende kwartaal.

Contributie

* Contributie senioren:                                 € 27,00                 per kwartaal

* Contributie jeugdleden:                           € 13,00                 per kwartaal

Jeugdleden

Leden worden aangemerkt als jeugdlid tot en met het kwartaal waarin zij 19 jaar worden.

Hoe kan betaald worden?

Uitsluitend automatisch: door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier machtigt men de penningmeester viermaal per jaar het kwartaalbedrag middels incasso af te schrijven. De afschrijving vindt plaats in 1 januari, 1 april, 1juni, 1 oktober.

Na inschrijving ontvangt men een ledenpasje en de sleutel van het park

(hiervoor dient € 5,00 borg betaald te worden). Op verzoek kan eveneens een sleutel van het kleedgedeelte van het clubgebouw verkregen worden. De borg hiervoor bedraagt eveneens € 5,00

Baanreglement

  1. Het betreden van de baan is alleen toegestaan met tennisschoenen.
  2. De bedieningsknoppen van de baanverlichting bevinden zich eveneens in de meterkast van het clubgebouw. I.v.m. de kosten moet men de lichten niet nodeloos laten branden. Instructies vindt men bij het bedieningspaneel.
  3. Als op de voorste banen gespeeld wordt, dient men om te lopen om via de poortjes de achterste banen op te gaan.
  4. Men mag alleen met schone tennisschoenen de baan op.
  5. Bij het verlaten van de baan de schoenen schoon maken m.b.v. de borstels welke naast de trapjes naar het terras en naast de toegangsdeur van het gebouw zijn opgesteld.
  6. In de kantine geldt een rookverbod.
  7. Op het tennispark is het verkopen of nuttigen van alcoholische dranken aan/door personen, jonger dan 18 jaar, niet toegestaan.

Over kwesties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Men is altijd verplicht aanwijzingen van bestuursleden en van leden van de baancommissie  m.b.t. onderhoud en gebruik van banen op te volgen